Multimediální materiály pro výuku kartografie

Mapové sbírky

Přehled významných tuzemských mapových sbírek s jednoduchým popisem. Díla o mapových sbírkách. Vybrané zahraniční mapové sbírky.

Tuzemské mapové sbírky

(Instituce spravující mapové sbírky na území ČR)

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
Mapová sbírka Ústředního archivu zeměměřictví a katastru je rozsáhlý mapový fond obsahující statisíce archiválií velké historické i odborné ceny, vytvořené prací našich měřičů. Základem je fond katastrálních a pozemkových map včetně originálů Stabilního katastru z let 1824-1863, včetně písemného operátu. Dalším rozsáhlým fondem jsou výsledky vojenských mapování z let 1763-1884. Cennými unikáty jsou historické mapy, měřické instrukce, vzory tiskopisů, měřické pomůcky, stabilizační značky. Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti archivní mapy už i na Internetu. Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Prozatím jsou přístupná pouze vybraná data, na dostupnosti dalších se pracuje.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Mapová sbírka Karlovy univerzity - bývalá státní sbírka mapová, dnes při katedře kartografie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Sbírka byla zřízena roku 1921 při tehdejším Geografickém ústavu Karlovy univerzity a doplněna o další sbírky ze zrušených mapových sbírek knihoven a mnoha zámků v Čechách a na Moravě. Dokumentace map je vedena po tématických celcích, např. matematická kartografie, národní atlasy, dopravní kartografie, historická kartografie aj. Sbírka obsahuje i bývalou sbírku Národního muzea v Praze, tvořenou cennými rukopisy, starými mapami a atlasy.

Národní technické muzeum v Praze
Mapová sbírka Národního technického muzea v Praze vznikla s jeho založením roku 1905 a je součástí geodetického oddělení muzea. Mapová sbírka v počtu cca 15 000 listů je zaměřena na mapy dokumentující zobrazení českých zemí a jeho vývoj.

Národní archiv ČR (dříve Státní ústřední archiv)
Sbírka map a plánů obsahuje cca 60 000 listů obsahově velmi různorodých. Unikátní jsou mapy a plány evropských bojišť, časově sahající až do 16. století. Dále uchovává řadu map lesnických, důlních, hraničních aj.

Historický ústav akademie věd České republiky, v.v.i.
Mapová sbírka Historického ústavu akademie věd byla založena při bývalém Státním historickém ústavu v Praze nedlouho po jeho vzniku a její první přírůstky pocházejí z roku 1931. Mapy, plány a atlasy byly získávány dary, nákupem, výměnou s různými institucemi a z pozůstalostí. v současné době sbírka obsahuje cca 6 250 inventárních jednotek map a plánů včetně reprodukcí a cca 1 200 inventárních jednotek atlasů. Významným celkem jsou mapy a plány českých zemí ze 17. až 19. století

Moravská zemská knihovna Brno
Mollova sbírka obsahuje ucelený mapový a obrazový materiál přibližně 12 000 jednobarevných i ručně kolorovaných map, plánů, vedut, prospektů a rytin, mapujících rozlehlý prostor střední a jižní Evropy. Sbírku doplňují původní rukopisné katalogy.

Moravský zemský archiv Brno
Sbírka katastrálních map je v Moravském zemském archivu uložena ve fondu D 11. Jedná se o několik tisíc map, tzv. čistých otisků originálních katastrálních map a dále o otisky, které byly používány katastrálními úřady k zakreslování parcelních čísel a nejrůznějších změn.

Zemský archiv Opava
archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví vymezené jeho věcnou a územní působností - Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Archiv Hlavního města Prahy
Shromažďuje a uchovává historické dokumenty, tedy i mapy a plány, které podávají svědectví o minulosti naší metropole.

Státní oblastní archiv v Třeboni
Státní oblastní archiv v Třeboni je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím Jihočeského kraje. Spadá pod něj sedm okresních archivů (např. Státní okresní archiv v Českých Budějovicích).

Strahovský klášter - knihovna
Historický archiv Královské kanonie premonstrátů patří k významným archivním fondům a neopominutelným zdrojům pro studium hlavně církevních dějin Čech a Moravy. v současné době je však deponován v I. oddělení Národního archivu.

Fondy bývalých šlechtických velkostatků, oblastních a státních archivů, muzeí, památkových úřadů, univerzitních, zámeckých a klášterních knihoven, ...

symbol Nejsou zde vyjmenovány všechny instituce, které spravují sbírky map a plánů nacházející se na území ČR. Je zde uveden výběr několika zástupců, který má ukázat, jaké druhy institucí mají na starost historické kartografické produkty.

Díla o českých mapových sbírkách

Semotanová, Eva; Šimůnek, Robert. Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Praha. 2000.

Roubík, František. Soupis map českých zemí, Praha 1951(1955).

Paldus, Josef. Soupis bohemikálních kartografických pramenů z vídeňských sbírek.

Mapové sbírky ve světě (výběr)

symbol Podrobný seznam je k dispozici v publikaci: Semotanová, Eva. Kartografie v historické práci. Praha. 1994.

Předchozízpět
Přehled kartografických zdrojů
xhtml   css