Multimediální materiály pro výuku kartografie

Historie kartografie

Každý vědní obor má téměř povinnost zabývat se nejen výzkumem nového, současnou teorií a praxí, ale také svou minulostí.

symbol Historie kartografie symbol se zabývají vývojem kartografie jako vědy, dále pak studiem starých map (mapy vydané v minulosti) i vývojem mapovacích technik.

symbol Často bývá zaměňovaná s historickou kartografií symbol . Historická kartografie zkoumá historicko-geografické podklady a ty pak prezentuje v podobě mapy, dále pak připravuje nová vydání starších kartografických produktů. Jejími produkty jsou historické mapy (nové tematické mapy zachycující historické události).

Dějiny kartografie i historická kartografie (jakožto příbuzný obor) získávaly a stále získávají poměrně snadno své příznivce. Staré mapy mají i v dnešní době své místo. Jejich využití se prolíná různými vědními obory.

symbol Jestliže v literatuře nacházíme názvy lokalit, které na novodobých mapách nenacházíme, např. ve starých herbářích, hledáme tyto lokality na starých soudobých mapách. Při geologickém průzkumu v nížinné oblasti hledáme na starých mapách např. průběh původně meandrujícího, nyní regulovaného toku. Používáme je při rekonstrukcích starých cest apod. Využíváme je pro etymologii existujících případně i později zaniklých lokalit, toků, územních jednotek v celé chronologické posloupnosti starých map a pramenů. Staré mapy jsou předmětem i sběratelského zájmu a využíváme je také k dekorativním a komerčním účelům. Příkladů využívání starých map je bezpočet.[Drápela 2005]

Dějiny kartografie se nejčastěji dělí podle historických období, ve kterém jednotlivé výtvory vznikly. Podle tohoto kritéria rozlišujeme tedy kartografii:

  • pravěkou,
  • starověkou,
  • středověkou,
  • novověkou.

Existuje samozřejmě více možností, jak jednotlivá kartografická díla třídit (např. podle oblastí vzniku, podle zobrazovacích metod, které byly při jejich tvorbě použity, atd.), ale domnívám se, že dělení podle „stáří“ je výhodné, protože umožňuje snadné propojení s historickými souvislostmi.

symbol Historii (dějinám) kartografie by měl být věnován v těchto multimediálních materiálech celý učební blok.
Prozatím bych doporučila multimediální učebnici Dějiny kartografie vytvořenou pracovníky Masarykovy univerzity v Brně.

Předchozízpět
Klasické členění
xhtml   css